gradjevinski fakultet
 
oglasna tabla
most milenijum podgorica
most milenijum podgorica
  gradjevinski fakultet most milenijum podgorica
 
 
     
 
pretraga
>>
studije
 
       
       
       
       
       
         
         
         
admin
 
 
download
Flajer magistarskih studija
Flajer osnovnih studija
Flajer Primjenjenih studija
INFORMATOR za studente postidplomskih studija iz oblasti građevinarstva
 

 

 

 
aktuelne vijestiistorijat GF podgorica
 

Građevinski fakultet je naučno – nastavna jedinica Univerziteta Crne Gore koja razvija naučno – istraživački rad kao osnov nastavne djelatnosti iz oblasti građevinarstva. Osim toga, značajan segment djelatnosti Fakulteta čini i rješavanje problema koji se javljaju pri projektovanju, građenju i eksploataciji složenih i specifičnih građevinskih projekata.


Građevinski fakultet u Podgorici je nastao kao izraz objektivnih potreba Crne Gore u obrazovanju visokoškolskih građevinskih kadrova. Te potrebe su naročito došle do izražaja nakon razornog zemljotresa koji je zadesio Crnu Goru 1979. godine.

Građevinski fakultet Univerziteta Crne Gore osnovan je Odlukom Radničkog savjeta SOUR-a "Lovćeninvest" Titograd, donijetoj na sjednici od 2. jula 1980. godine, kao Građevinski fakultet Univerziteta "Veljko Vlahović" u Titogradu. Tom odlukom uređena su sva relevantna pitanja za početak i rad fakulteta u osnivanju.

Prva generacija studenata upisana je školske 1980/81. godine. Te godine upisalo se 270 kandidata, a školske 1981/82. godine 285 kandidata. U narednih nekoliko školskih godina taj broj se proporcionalno smanjivao i sveo na oko 80 kandidata. Posljednjih par školskih godina upisuje se oko 60 kandidata.

U proteklom vremenu na fakultetu je diplomiralo više od 560 studenata koji su stekli visoko stručno obrazovanje diplomiranog građevinskog inžinjera odgovarajućeg usmjerenja.

Od formiranja pa sve do 1992. godine na Građevinskom fakultetu su postojala dva smjera, Konstruktivni i Saobraćajni. 1994. godine saobraćajni smjer je transformisan u Građevinsko-urbanistički. Od školske 2002/2003. godine na postojećem Građevinskom odsjeku pored Konstruktivnog smjera formirana su tri nova smjera: Hidrotehnički, Saobraćajni, Menadžment i tehnologija građenja, dok je Građevinsko-urbanistički smjer transformisan u Inženjersko urbanistički smjer. Na svim odsjecima prve tri godine su zajedničke, dok je četvrta godina usmjeravajući dio studija.Studije su trajale devet semestara, s tim što je deveti semestar bio rezervisan za izradu diplomskog rada.

U 2002/2003 godini otvorena su dva nova odsjeka: Arhitektonski sa dva smjera: Projektantskim i Urbanističkim i Geodetski odsjek takođe sa dva smjera: Državni premjer i katastar i Geodezija. Arhitektonski odsjek je prerastao u fakultet 2006/2007 školske godine. Očekuje se da će i Geodetski odsjek prerasti u Geodetski fakultet, atrenutno ima status nezavisnog studijskog programa.

Od školske 1998/99 na fakultetu su formirane postdiplomske studije u trajanju od četiri semestra na dva smjera: smjer za konstrukcije i zemljotresno inženjerstvo i smjer za menadžment i tehnologiju građenja.
Organizacija studija na Fakultetu u poslednjim godinama prilagođavala se Bolonjskom procesu, pa se od studijske 2004/05 godine studije ostvaruju na osnovu akreditovanog studijskog programa građevinarstvo i u skladu sa pravilima studiranja zasnovanim na Evropskom sistemu prenosa kredita (European Credit Transfer System- ECTS).

Od studijske 2006/2007 godine nastava na Fakultetu obuhvata nastavu na studijskom programu Građevinarstvo i studijskom programu Menadžment u građevinarstvu.

U okviru studijskog programa građevinarstvo su osnovne akademske studije, postdiplomske specijalističke i postdiplomske magistarske studije.

Za sada studijski program Menadžment u građevinarstvu obuhvata samo osnovne primjenjene studije.

U planu je osnivanje Doktorskih studija na studijskom programu građevinarstvo.

 

 
 
 
 
anketa
 
 
Ocijenite naš novi sajt
 
 
1
2
3
4
5

 
 
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
     
     
 
-------------------------------------------
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
All rights reserved | © copyright 2008| Powered by BitMap